Privacy reglement MOMO theaterwerkplaats

Inleiding:

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, houdt MOMO Theaterwerkplaats een registratie bij van uw directe persoonlijke gegevens. Deze registratie is tevens wettelijk verplicht.

Op de registratie is de Algemene verordening gegevensbescherming WBP van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en inzagerecht in deze gegevens.

De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening.

 

Begripsbepalingen

Beheerder - Diegene die onder de verantwoordelijkheid van de directie belast is met de dagelijkse zorg voor de verwerking van de persoonsgegevens of een gedeelte daarvan en verantwoordelijk is voor de juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van de gegevens.

Gebruiker - Diegene die geautoriseerd is om gegevens in de persoonsregisters in te voeren en/of muteren dan wel om van allerlei uitvoer van de persoonsregistraties kennis te nemen.

Persoonsgegevens - Elk gegeven betreffende de deelnemer.

Persoonsregistratie - Een verzameling van gegevens die op personen betrekking hebben en die dan al niet automatisch wordt gevoerd. Deze gegevensverzameling is systematisch gevoerd en aangelegd om een zo efficiënt mogelijke dienstverlening te waarborgen.

Derden - Personen of instanties die niet aan MOMO Theaterwerkplaats zijn verbonden.

Medewerker(s) - Personen die in dienst van of werkzaam zijn ten behoeve van MOMO Theaterwerkplaats

Geregistreerde - Diegene over wie persoonsgegevens in de persoonsregistratie is opgenomen.

Dossier/bestand - De gestructureerde verzameling schriftelijke en/of digitale persoonsgegevens.

Dagbesteding - Het ontvangen van dagbesteding van MOMO Theaterwerkplaats| , Renswoudseweg 1, 6744 WE Ederveen

 

 

Doel van de persoonsregistratie

* Persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen om en zo efficiënt mogelijke opzet en/of continuering van de zorg mogelijk te maken.

* De beheerder van de persoonsregistratie zal geen persoonsgegevens in de registratie opnemen voor andere doeleinden dan bedoeld in de bovengenoemde omschrijving.

* De beheerder zal niet meer gegevens in de registratie opnemen dan voor het doel van de persoonsregistratie nodig is.

* Alleen gegevens die te maken hebben met de medische achtergrond van de deelnemer worden opgeslagen.

 

Verwerking van de persoonsregistratie

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als een van de volgende voorwaarden is voldaan.

* De geregistreerde toestemming heeft verleend voor verwerking van de gegevens.

* De gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de geregistreerde partij is of voor die handelingen die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst.

* De gegevens noodzakelijk zijn om wettelijke verplichtingen na te komen

* De gegevens noodzakelijk zijn ter bestrijding van een ernstig gevaar van de registreerde

* De gegevens noodzakelijk zijn om de belangen van de geregistreerde zo goed mogelijk te beschermen

 

Verwijdering of anonimiseren van de gegevens

De financiële administratie en de hierbij horende gegevens worden zeven jaar na het beëindigen van de zorgverlening vernietigd ofwel geanonimiseerd indien alle financiële verplichtingen zijn nagekomen. De medische gegevens worden binnen vijftien jaar na het beëindigen van de zorg vernietigd of geanonimiseerd.

 

Toegang tot de persoonsgegevens door medewerkers van MOMO Theaterwerkplaats en geheimhouding

Naast het management heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Het betreft medewerkers en stagiaires. Al deze personen hebben een geheimhoudingsverplichting, deze geheimhoudingsverplichting blijft ook bestaan na de beëindiging van het dienstverband met MOMO Theaterwerkplaats

* Deze geheimhoudingsverplichting vervalt indien een wettelijk voorschrift tot informatieverstrekking aan een medewerker gegeven wordt.

* MOMO Theaterwerkplaats draagt zorg voor een zodanig adequate beveiliging van de gegevens die over u vastgelegd zijn, dat de personen die niet inzage gerechtigd zijn, zich geen toegang tot deze gegevens kunnen verschaffen.

* Gegevens van deelnemers worden niet aan derden verstrekt.

 

Inzage/correctie/aanvulling/verwijdering van de opgenomen gegevens

* U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.

* Gegevens welke in de financiële administratie zijn vastgelegd en welke van belang zijn voor de geregistreerde kunnen altijd opgevraagd worden.

* Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, oftewel dat er gegevens zijn vastgelegd worden die in strijd zijn met het reglement WBP of dat gegevens niet ter zake doen, dan kunt u de beheerder schriftelijk en gemotiveerd verzoeken deze te wijzigen of te vernietigen. De beheerder deelt schriftelijk de beslissing aan de geregistreerde mee.